• Ενδεικτικό φύλλο εργασίας

    Ρύθμιση εξοπλισμού με την εγκατάσταση hardware και software για επικοινωνία Η/Υ - WeDo 2 hub – Scratch 2. Εξοικείωση με τη διαδικασία που θα ακολουθείται κάθε εβδομάδα, δηλαδή προσδιορίζουμε ένα πραγματικό ΠΡΟΒΛΗΜΑ — ακολουθεί ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ λύσης του από την ομάδα μέσω brainstorming και προηγούμενης εμπειρίας — προτεινόμενη ΛΥΣΗ και υλοποίηση. Παράδειγμα: γρήγορη κατασκευή ενός turbo fun, προγραμματισμός του αυτοματισμού μέσω βασικών εντολών Scratch 2, απεικόνιση αυτοματισμού στο εικονικό περιβάλλον του Scratch 2 κάνοντας χρήση βασικών εντολών προγραμματισμού.