Πρόγραμμα 32 μαθημάτων διάρκειας 90 λεπτών το κάθε μάθημα. Με την ολοκλήρωση του τα παιδιά λαμβάνουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης STEM Education.
  • Πού απευθύνεται;

    Απευθύνεται σε δύο βασικές ηλικιακές ομάδες : Μαθητές 6-8 και 9-12 (πρωτοβάθμια βαθμίδα).

140x140

Ενδεικτική δραστηριότητα

Περισσότερα...

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Μέσω της δραστηριότητας αυτής τα παιδιά προσεγγίζουν γεωμετρικές έννοιες όπως: επίπεδα γεωμετρικά σχήματα, γωνία δυο επιπέδων και στερεά σχήματα και ανακαλύπτουν μια απλή μηχανή που είναι το κεκλιμένο επίπεδο.
Μέσω της δραστηριότητας αυτής τα παιδιά μελετούν ακριβέστερα τον κύκλο, τις επίκεντρες γωνίες του, τα τόξα που αντιστοιχούν σ’ αυτές και προσεγγίζουν με αυστηρότερο τρόπο την έννοια του κανονικού πολυγώνου αναζητώντας παράλληλα τρόπο κατασκευής του. Επίσης, συζητούν για την έννοια μετάδοσης της κίνησης μέσω γραναζιών και του τρόπου με τον οποίο πραγματοποιείται αυτή.
Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι τα παιδιά χρησιμοποιώντας υλικά όπως, ρόδες, άξονες, πανιά λάστιχα και μπαλόνια, να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο. Χρησιμοποιούν το μήκος των τροχών της κατασκευής προκειμένου να μετράνε αποστάσεις, διατυπώνουν το ερώτημα του προσδιορισμού της θέσης του αυτοκινήτου-κατασκευής, καθώς επίσης και το πόσο γρήγορα ή αργά κινείται αυτό.
Μέσω της δραστηριότητας αυτής τα παιδιά μελετούν την κατασκευή των πολυέδρων, κανονικών και μη κανονικών. Ακόμα, μελετούν τον κύκλο ως προς τα γεωμετρικά του στοιχεία και συζητούν για την έννοια της κίνησης και των τρόπων μετάδοσής της.
Ο στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι: τα παιδιά χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά, να κατασκευάσουν ένα μηχανικό σύστημα, μέσα από το οποίο να πραγματοποιούνται οι κινήσεις της βάρκας, μελετώντας παράλληλα τον τρόπο και τις αρχές λειτουργίας του. Έτσι, παρατηρούν το φαινόμενο της περιοδικότητας της κίνησης της βάρκας και επιχειρούν να το περιγράψουν με χρήση του κατάλληλου γεωμετρικού σχήματος.
Μέσω της δραστηριότητας αυτής, τα παιδιά μελετούν τις θεμελιώδεις έννοιες της παραλληλίας και της καθετότητας μεταξύ ευθειών, μεταξύ επιπέδων και μεταξύ ευθειών και επιπέδων. Ακόμα, προσεγγίζουν την έννοια της συμμετρίας τόσο στο επίπεδο όσο και στο χώρο και ανακαλύπτουν μια απλή μηχανή που είναι η τροχαλία.